Logo
Mateřské školy Pelhřimov
Oficiální internetové stránky

Fond Vysočiny

Podmínky vzdělávání

Věcné vybavení

Vybavení mateřské školy a tříd pomůckami a hračkami je na dobré úrovni. Při každoročním doplňování pomůcek, hraček a jiných materiálů se vždy zaměřovat na kvalitu, funkčnost, ale neopomíjet ani aktuálnost.

Jednotlivé oblasti výchovy a metodické materiály, vybavení pomůckami a dalším mi podpůrnými hračkami apod. sledují učitelky, které zodpovídají za přehlednost a aktuálnost didaktických pomůcek potřebných pro vzdělávání dětí.

Vybavení nábytkem pro děti se postupně obměňuje tak, aby vyhovovalo dětem dle jejich tělesných proporcí.

Ve všech třídách jsou pro děti zapojeny počítače s programy na doplnění jejich výuky (hry s didaktickým zaměřením) – postupně doplňovat o další aktuální programy – sledují obě učitelky ve třídě.

Školní zahrada je vybavována tak, aby splňovala potřebu dětí pro další rozvoj ve všech vzdělávacích oblastech.

Životospráva

 • Dětem je podávána plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů
 • Je zachovávána vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů
 • Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v mateřské škole
 • Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly
 • Děti nejsou nuceny do jídla (maximální spolupráce s rodiči), snažit se o ochutnání pokrmu a tak se postupně učit zdravému stravování

Psychohygiena

 • Pravidelný denní režim, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit jejich potřebám a aktuální situaci, pevně je stanoven časově organizační řád pro podávání stravy dětem
 • Rodiče mají možnost přivádět své dítě do mateřské školy kdykoliv dle svých potřeb
 • Děti jsou denně minimálně 2 hodiny venku a to vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiných přírodních překážek ( silný mráz pod – 10 stupňů, náledí, silný vítr, déšť, inverze apod.)
 • Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale v rámci možností i ve třídách. Děti ze třídy Berušek a Myšek chodí pravidelně 1x týdně do tělocvičny.
 • Spánek dětí je upraven dle individuálních potřeb dětí, všechny děti odpočívají 20-30 minut, po té jsou dětem s nižší potřebou spánku nabízeny zájmové aktivity, nebo jiné činnosti ve třídě. Do spaní nejsou děti nuceny!!!
 • Všichni zaměstnanci školy jsou vedeni k respektování individuálních potřeb dětí, reakcím na ně a napomáhání jejich uspokojování
 • Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně v rámci jejich možností. Děti mají možnost kdykoliv relaxovat v odpočinkových koutcích třídy
 • Nově přijímaným dětem je nabízen adaptační režim - vždy po dohodě s rodiči

Psychosociální podmínky

 • Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se děti cítily spokojeně, jistě a bezpečně
 • Všechny děti mají v mateřské škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti, nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován
 • Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývající z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny
 • Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná a navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce
 • Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí
 • Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme u dítěte nebát se pracovat samostatně, důvěřovat si
 • V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu
 • Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi
 • Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany)

Spoluúčast rodičů

Spoluúčast rodičů na výchově vzdělávání a výchově začíná již při přijetí dítěte do mateřské školy (poznávání dítěte, jeho adaptační režim vychází především z poznatků a dohody s rodiči dítěte). Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem co se v mateřské škole děje. Mají právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy a tato práva uplatnit na schůzkách rodičů nebo při konzultačních hodinách s učitelkami nebo ředitelkou školy apod.

Aktivní účast rodičů na akcích školy, schůzkách, besídkách, seminářích, besed s odborníky a při řešení různých problémů při sjednocování působení mateřské školy a rodiny. Rodiče mají možnost připomínkovat a dohodnout se s učitelkami ve třídách a dalších postupech při vzdělávací práci.

Při spolupráci s rodiči se učitelky zaměřují především na specifické potřeby zdravých a postižených dětí a jejich spokojenost bez zbytečných stresů.

Vždy se snažit o dobrou spolupráci s rodiči ve všech oblastech vzdělávání a výchovy, taktní přístup při řešení problémů a nenásilné vedení v pedagogických oblastech. Naplňovat beze zbytku motto:

My důvěřujeme Vám, Vy důvěřujte nám. Jsme tu pro Vás a šťastné dítě je v rukou nás všech! Ta jediná správná cesta je cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti, cesta přátelství.

Přidáno 22. 7. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru