Logo
Mateřské školy Pelhřimov
Oficiální internetové stránky

Fond Vysočiny

Směrnice pro přijímání dětí do MŠ 2022

Směrnice pro přijímání dětí do MŠ 2022

MATEŘSKÁ ŠKOLA PELHŘIMOV

příspěvková organizace

 

Č.j.: ŘMŠ/15/2022/1

 

 

 

 

SMĚRNICE

 

 

PRO PŘIJÍMÁNÍ

DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

na školní rok 2022 - 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle zákona č. 561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání (školský zákon), část druhá, § 33 - 35 a ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona 67/2022 Sb, stanovuje ředitelka školy Vnitřní předpis o přijímání dětí do mateřské školy takto:

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Termín zápisu byl stanoven na 5. 5. 2022 a neúčastní se ho cizinci, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, nebo jim bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu.
Druhý termín zápisu byl stanoven na 3. 6. 2022 a je pouze pro cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, nebo jim bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu.

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 2 do 6 let, dítě dvouleté nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Při zápisu nesmí být přijato dítě narozené 1. 9. 2020 a později.

 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 (tedy od pětiletých až po děti s odkladem školní docházky včetně).

 

Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro individuální povinné předškolní vzdělávání, oznámí to písemně ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (do 31. 5. 2022).

 

Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.), s výjimkou povinného předškolního vzdělávání. Potvrzení vydá praktický lékař pro děti a dorost.

 

Přijetí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je podmíněno dodáním stanoviska školského poradenského zařízení. Ředitel mateřské školy rozhodne na základě § 34 odst. 6 školského zákona o přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 (dítě s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem) na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

 

Děti se zapisují k docházce do Mateřské školy Pelhřimov, příspěvkové organizace s nástupem od 1. 9. 2022.

 

 

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Hlavním kritériem je věk dítěte.

 

Do Mateřské školy Pelhřimov, příspěvkové organizace budou k předškolnímu vzdělávání na základě žádosti zákonných zástupců a s nástupem od 1. 9. 2022 přijaty děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší v souladu s platnými právními předpisy a to v tomto pořadí:

 

 děti s trvalým pobytem v Pelhřimově a jeho místních částech a v obci, s kterou má město uzavřenu dohodu o zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku (tj. děti narozené do 31. 8. 2019 a starší),

 

děti s trvalým pobytem v Pelhřimově a jeho místních částech a v obci, s kterou má město uzavřenu dohodu o zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání, které dosáhnou třetího roku v období od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 (tyto děti nemají na přijetí do mateřské školy právní nárok),

 

děti s trvalým pobytem mimo Pelhřimov a jeho místní části a mimo obec, s kterou má město uzavřenu dohodu o zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku (tj. děti narozené do 31. 8. 2019 a starší).

 

Posledním kritériem pro případ, že dle ostatních kritérií je shoda mezi více dětmi, ale již není dostatečná kapacita, je losování.

 

Doplňující informace:

 

O přijetí dětí do mateřské školy a o individuálním povinném vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě přijímacího řízení, které se koná v určeném termínu pro následující školní rok.

 

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o tom, na které pracoviště MŠ bude dítě přijato a o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce od fyzického nástupu dítěte do mateřské školy.

 

Při rozdělování přijatých dětí na jednotlivá pracoviště budou zohledňováni sourozenci přijatých dětí a děti a vnoučata zaměstnanců Mateřské školy Pelhřimov, příspěvkové organizace.

 

 

V Pelhřimově dne: 20. 4. 2022

 

Platnost: od 20. 4. 2022

Účinnost: k určenému termínu zápisu (§34 odst.2 ŠZ)                          Mgr. Věra Harudová

                                                                                                                      ředitelka školy

 

Přidáno 24. 4. 2022, autor: MŠ U Stínadel

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru